Privacy

PRIVACYBELEID

Dit is de privacyverklaring van DTS Autosport. (Handelend onder geregistreerde handelsnaam Paddock Store). Deze verklaring biedt informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze websites bezoekt en/ of wanneer u artikelen koopt op genoemde websites, waarom we dit doen en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken. DTS Autosport zal hierna verder aangeduid worden met ‘’Paddock Store’’, ‘’wij’’ of ‘’ons’’.

 1. TOEPASSINGSGEBIED, VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR GEGEVENS EN DEFINITIES  

1.1. Toepassingsgebied van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de websites van Paddock Store, waaronder de online winkel, en op alle handelingen en maatregelen met betrekking tot de uitvoering en annulering van een online aankoop, het aanmaken van een klantaccount, het versturen van nieuwsbrieven, overige informatieve e-mails, contact met de klantenservice en voor onze marketingactiviteiten op websites van derden.

1.2. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens
Tenzij anders aangegeven in deze privacyverklaring, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens:  

 • DTS Autosport.
 • Handelsnaam: Paddock Store

E-mail: info@paddockstore.nl (Let op: voor het uitoefenen van uw rechten inzake gegevensverwerking dient 
u het mailadres uit artikel 5 tot 7 te gebruiken).

1.3. Definities
Deze privacyverklaring is gebaseerd op onderstaande termen uit de algemene verordening gegevensbescherming, die we hebben gedefinieerd om het begrip te vergemakkelijken.  

 • AVG refereert aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en de herroeping van de Richtlijn 95/46/EC (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 • Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde is of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming en de doeleinden van de verwerking;  

Voorbeelden van mogelijke ontvangers: banken/aanbieders van betalingsdiensten, logistieke bedrijven en dienstverleners van verzendservices en IT-dienstverleners; voor meer informatie, zie artikel 4)

 • Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“persoonsgegevens van betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer elementen/factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.  

Voorbeelden van persoonsgegevens: naam, contactgegevens, bank- of creditcardgegevens.

 • Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor de benoeming door de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden geregeld. Voor de activiteiten inzake gegevensverwerking die in deze privacyverklaring worden beschreven, is Paddock Store de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit anders gespecificeerd is (zie artikel 1.2.).  
 • Verwerking refereert aan elke bewerking, handeling of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of een reeks persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, vastleggen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • Verwerker een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt; 
 1. DOELEINDEN, RECHTSGRONDEN EN BEWAARTERMIJNEN INZAKE ONZE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS  

Wij mogen we alleen persoonsgegevens verwerken om een reden die in de AVG vermeld zijn en alleen voor zolang en zover dat noodzakelijk is voor doeleinden genoemd in dit artikel van de privacyverklaring of op basis van de wettelijke vereisten. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de AVG. Hierna wordt per verwerkingsdoeleinde aangegeven op basis van welke rechtsgrond we verwerken, voor welke doeleinden en hoelang we uw persoonsgegevens daarvoor (moeten) bewaren.

2.1. Verwerking van je gegevens wanneer je onze websites bezoekt
Als u onze websites bezoekt om meer te weten te komen over onze producten en diensten, zonder dat u zich registreert voor een klantaccount, producten in onze online winkel aanschaft of anderszins actief informatie aan ons overdraagt (puur voor informatieve doeleinden), verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden: 
 
2.1.1. Het beschikbaar stellen van websites en IT-beveiliging
Wij verwerken uw persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn om ons in staat te stellen onze websites beschikbaar te stellen en om stabiliteit en beveiliging te garanderen wanneer u onze websites bezoekt. Dit omvat de volgende persoonsgegevens:  

 • IP-adres
 • Type en versie van de browser
 • Besturingssysteem en platform  
 • De volledige Uniform Resource Locator (URL)

Deze persoonsgegevens worden voor veiligheidsdoeleinden opgeslagen in serverlogbestanden, die na dertig dagen automatisch worden verwijderd. Deze gegevensverwerking is technisch noodzakelijk om u in staat te stellen onze websites te gebruiken (rechtsgrond: artikel 6, lid 1 sub b AVG) en voor ons legitiem belang om IT-beveiliging te garanderen (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub f AVG).

2.1.2. Het beschikbaar stellen van gelokaliseerde websites
Wij verwerken ook uw persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn om ons in staat te stellen u een gelokaliseerde versie van de websites te bieden, in het bijzonder met betrekking tot de taal. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om onze website aan te passen aan uw behoeften (rechtsgrond: artikel 6, lid 1 sub f AVG). Deze persoonsgegevens worden voor veiligheidsdoeleinden opgeslagen in serverlogbestanden, die na dertig dagen automatisch worden verwijderd.

2.1.3. Website analyse
2.1.3.1. Google Analytics
Om onze service continu te optimaliseren gebruiken we Google Analytics die onze websites statistisch evalueren. Google Analytics een website-analysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies (voor meer informatie over cookies zie artikel 2.1.6 en onze cookieverklaring) die een analyse van het gebruik van onze websites mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd bij het gebruik van onze websites wordt in de regel naar een server van Google in de VS overgedragen, waar deze wordt opgeslagen. Aangezien we Google Analytics echter gebruiken met de aanvulling “anonymizeIP()”, zal Google vooraf het IP-adres van de bezoeker van de website binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) of in andere staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) beperken, waardoor elke directe associatie met u wordt uitgesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van Paddock Store zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de websites te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de websites op te stellen, om de uitwerkingen te analyseren, om de aanpassingen van onze digitale advertenties te verbeteren en om verdere diensten aan Paddock Store te leveren in verband met het gebruik van de websites en internet. Het IP-adres dat wordt overgedragen vanuit de browser van de gebruiker met betrekking tot Google Analytics, wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google is te vinden op:

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om analyses uit te voeren ter verbetering van onze website en producten, en om met onze producten te adverteren op het internet op een aangepaste en doeltreffende manier (rechtsgrond: artikel 6 lid 1 sub f AVG). Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen.  
Afmelden voor Google Analytics: 
U kunt in het algemeen voorkomen dat uw persoonsgegevens (inclusief uw IP-adres) worden verwerkt door Google Analytics door de browser add-on te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: 

Bovendien kunt u voorkomen dat Google Analytics uw gebruiksgegevens op onze websites verzamelt door op de volgende link te klikken:

In dit geval wordt er een permanente opt-out cookie (naam: “ga-disable-UA-[…]”) ingesteld in de browser die u op dit moment gebruikt, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden geregistreerd wanneer u onze websites bezoekt met deze specifieke browser. Als u een andere browser gebruikt, is Google Analytics in principe ingeschakeld, tenzij de opt-out cookie ook in deze browser ingesteld wordt. Houd er rekening mee dat Google Analytics opnieuw wordt ingeschakeld als u de bovengenoemde opt-out cookie verwijdert uit uw browser

2.1.4. Individuele aanbevelingen op onze websites
Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, gebruiken we Google AdWords om gegevens over uw gebruikersgedrag te verwerken, zoals bekeken producten, inhoud van uw winkelwagen enz. om u individuele aanbevelingen op onze websites te laten zien op basis van deze gegevens. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google AdWords kunt u het privacybeleid van Google raadplegen onder de volgende link:

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om een betere gebruikerservaring te creëren door aanbevelingen op maat te bieden (rechtsgrond: artikel 6, lid 1 sub f AVG). Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen.  
Afmelden voor individuele aanbevelingen:
U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door op de volgende link voor afmelden te klikken:

2.1.5. Het weergeven van advertenties/retargeting op websites van derden  
Wanneer u onze websites bezoekt, worden tags en cookies door onze dienstverlener(s) voor retargeting ingesteld om bij te houden welke producten u op onze websites heeft bekeken of gekocht. Met behulp van deze informatie kunnen we u vervolgens individuele aanbiedingen van de producten van Paddock Store laten zien op websites van derden via onze dienstverlener(s) voor retargeting, en de resultaten analyseren om onze adverteeractiviteiten verder te verbeteren. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door onze dienstverlener(s) voor retargeting kunt u hieronder het betreffende privacybeleid raadplegen en kunt u hiervoor afmelden via de volgende links:  

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om onze producten op internet op een aangepaste en efficiënte manier te adverteren (Rechtsgrond: artikel 6, lid 1 sub f AVG). Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen.  

Afmelden voor retargeting:
U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door op de volgende link(s) voor afmelden van de respectieve dienstverlener(s) voor retargeting te klikken:

2.1.6. Gebruik van cookies  
Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browsers van uw eindapparaten wanneer u onze websites bezoekt. Via cookies kunnen uw handelingen en instellingen op onze websites worden gevolgd, opgeslagen en herkend voor de duur van de browsersessie of zelfs daarna. Bovendien zorgen cookies en hun respectieve cookie-identificaties ervoor dat uw browser wordt herkend. Na het verlaten van de website kunt u bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagentje herstellen of als laatste bekeken producten zien. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze websites, de cookie-categorieën en voor individuele instellingen raadpleeg je ons cookie-instellingen. Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen.

2.1.7. Klantenservice  
We vertrouwen, afhankelijk van het onderwerp van uw verzoek, op uw persoonsgegevens die worden opgeslagen in onze systemen in het kader van andere activiteiten inzake gegevensverwerking (bijv. gegevens die u tijdens een aankoop heeft verstrekt of bij benadering van onze klantenservice ongeacht welke reden). We zullen, als en voor zover dit nodig is om aan uw vraag te beantwoorden, ook gegevens verzamelen van externe bronnen (bijvoorbeeld van logistieke dienstverleners als onderdeel van het traceren van uw verzending of een onderzoeksverzoek). In het kader van de verzoeken met betrekking tot een (pre)contractuele relatie met u, is deze gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (het beschikbaar stellen van een klantenservice) met u (rechtsgrond: artikel 6, lid 1 sub b AVG). Als u uw rechten ten opzichte van ons wilt uitoefenen, is de overeenkomstige manier van gegevensverwerking noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (rechtsgrond: art. 6 lid 1 sub c AVG). Als u informatie wilt ontvangen of een klacht wilt indienen over onze producten en diensten, is de respectieve gegevensverwerking noodzakelijk voor ons legitieme belang om te reageren op uw informatieverzoek/klacht (rechtsgrond: artikel 6, lid 1 sub f AVG). Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 12 maanden.

2.2. E-mailmarketing
2.2.1. Het versturen van de e-mailnieuwsbrief naar abonnees
Als u zich heeft geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief, dan zullen wij u van tijd tot tijd nieuwsbrieven sturen om u te informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub a AVG). Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen.

Het intrekken van toestemming:
U kunt te allen tijde uw toestemming en abonnement op onze nieuwsbrief intrekken door een e-mail te sturen met uw verzoek tot uitschrijving aan onze klantenservice (info@autosportfashionbrands.nl) en/of door te klikken op de link “Afmelden’’ die onderaan in elke nieuwsbrief is opgenomen. Deze gegevens zullen verwerkt worden totdat de toestemming wordt ingetrokken. 

2.2.2. E-mails voor directe marketing aan bestaande klanten
Na de aankoop van artikelen kunnen we u, ongeacht of u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief (zie artikel 2.2.1), e-mails voor marketing sturen voor vergelijkbare producten en diensten. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om te adverteren voor onze producten en diensten (rechtsgrond: artikel 6, lid 1 sub f AVG). Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen.

Bezwaar tegen e-mails voor directe marketing:
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens en u uitschrijven voor onze e-mails voor directe marketing door een e-mail te sturen met uw verzoek tot uitschrijving aan info@autosportfashionbrands.nl men/of door te klikken op de link “Afmelden” die in elke e-mail met directe marketing is opgenomen.

2.2.3. Personaliseren van e-mails met gerichte marketing voor bestaande klanten
Als u een klant bent, kunnen we onze e-mails met gerichte marketing die naar u worden verzonden personaliseren op basis van uw voorkeur/interesseprofiel, afgeleid van gegevens van uw vorige aanko(o)p(en) van de afgelopen twee jaar. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk met het oog op ons legitieme belang om onze e-mails voor gerichte marketing af te stemmen op uw voorkeuren en interesses en zo onze e-mailmarketinginspanningen efficiënter te maken (wettelijke basis: art. 6 lid 1 sub f AVG. Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen.

Bezwaar tegen onze nieuwsbrief/gerichte marketing
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw aankoopgegevens voor onze nieuwsbrief/gerichte marketing-e-mails aan speciale doelgroepen door een e-mail met uw uitschrijvingsverzoek te sturen naar info@autosportfashionbrands.nl en/of door te klikken op de link voor uitschrijving die te vinden is in elke gerichte marketing-e-mail. In dat geval zult u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen.  

2.3. Productbeoordelingen en recensies
We bieden u de mogelijkheid om eventuele (gekochte) producten op onze websites te beoordelen waarbij we werken met Trustpilot als derde partij die daarbij optreedt als onze verwerker. Uw feedback helpt andere klanten om de juiste aankoopbeslissing te nemen en stelt ons in staat onze producten voortdurend te verbeteren. Als u een beoordeling voor een van onze producten wilt indienen, ontvangt u een uitnodiging van Trustpilot en worden de volgende gegevens verwerkt: uw e-mailadres, onder welke naam die de beoordeling verstrekt en ook de inhoud van uw beoordeling (bijvoorbeeld het beoordeelde product, de sterrenscore, titel en tekst van beoordeling, aanbeveling). Uw e-mailadres wordt verwerkt om uw identiteit te verifiëren en vast te stellen. Als u uw toestemming aan Trustpilot heeft gegeven voordat u uw beoordeling heeft ingezonden gaat u akkoord met de voorwaarden van Trustpilot en wordt er een account aangemaakt. In dat geval is Trustpilot de verwerkersverantwoordelijke voor de door uw verstrekte gegevens. Zie ook Trustpilot Legal - Privacybeleid. Aangezien uw (sterren)score en de inhoud van uw beoordeling naast uw opgegeven naam met uw instemming kunnen worden gepubliceerd, moet u ervoor zorgen dat u hierin geen persoonlijke informatie vermeldt waarvan u niet wil dat deze openbaar wordt.
Deze gegevensverwerking bij het bieden van deze mogelijkheid tot het geven van feedback is noodzakelijk voor ons legitiem belang om klantenservice en aanbevelingsmarketing te bieden (Artikel 6, lid 1 sub f AVG). Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen. De gegevensverwerking wanneer u akkoord gaat met de publicatie van de beoordeling is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming tot publicatie (Artikel 6, lid 1 sub a AVG). Deze gegevens zullen bewaard worden totdat de toestemming wordt ingetrokken.

2.4. Registratie en het aanmaken van een klantaccount
Wanneer u onze websites bezoekt, kunt u een klantaccount aanmaken. De registratie voor een klantaccount vereist dat u persoonsgegevens verstrekt. Verplichte velden worden als dusdanig gemarkeerd in het formulier. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract (het verstrekken van een klantaccount) met u (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub b AVG). Wij bewaren deze gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan contractuele relatie 7 jaar bewaren, als je 7 jaren niet meer bent ingelogd wordt je account automatisch verwijderd. Daarnaast kun je zelf jouw verstrekte gegevens inzien, aanpassen of verwijderen in de accountomgeving of een verzoek daartoe doen zoals omschreven is in artikel 5 tot en met 7.  

2.5. Gegevensverwerking in het geval van bestellingen in de online winkel
Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met de aankoop van artikelen in onze online winkel. 

2.5.1. Aankoop en betaling van goederen in de online winkel  
Wij verwerken uw persoonsgegevens (zoals contactgegevens, verzend- en betalingsinformatie) als u artikelen in de online winkel koopt. Als u artikelen voor een andere persoon (een derde) koopt, verwerken wij de persoonsgegevens van die derde (naam en contactgegevens) voor de verzending van de artikelen aan die derde. Zorg dat u gemachtigd bent om dergelijke gegevens te verstrekken. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u (rechtsgrond: artikel 6, lid 1 sub b AVG). Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan contractuele relatie 7 jaar bewaren.

2.5.2. E-mails over een verlaten winkelwagen  
Als u een bestelprocedure bent gestart met uw klantaccount, maar deze nog niet heeft afgerond, sturen we u een herinneringse-mail naar het e-mailadres dat is opgeslagen in het klantaccount, met betrekking tot het door u geïnitieerde aankoopproces. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om u te herinneren aan eventuele aankoopprocessen die u nog niet heeft afgerond (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub f AVG). Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen.

Bezwaar tegen e-mails over een verlaten winkelwagen:
U kunt bezwaar indienen tegen deze verwerking van persoonlijke gegevens en te allen tijde uitschrijven voor onze e-mails over aflevering van het winkelwagentje door een e-mail te sturen met een verzoek tot uitschrijving naar info@autosportfashionbrands.nl en/of door de klikken op de link “Afmelden” die onderaan in elke e-mail over aflevering van het winkelwagentje te vinden is.

2.5.3. Fraude- en kredietcontrole
We controleren we, op basis van uw apparaat en vooraf gedefinieerde regels, of de bestelling moet worden gecategoriseerd als verdacht voor wat betreft fraude. Als er een vermoeden van fraude is, zullen we daarnaast een individuele controle van de bestelling uitvoeren. Het resultaat van deze handmatige fraudecontrole kan positief zijn, wat ertoe zou leiden dat de bestelling wordt goedgekeurd. Als echter het vermoeden van fraude blijft bestaan, kunnen we, afhankelijk van het specifieke geval, besluiten om de bestelling te annuleren. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om betalingsverzuim en fraude te voorkomen (Rechtsgrond: Artikel 6 lid 1 sub f AVG). Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen.

2.5.4. Annulering van de aankoop
In alle gevallen dat er annulering van de aankoop (bijvoorbeeld intrekking van het contract) plaatsvindt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken voor het terugzenden van de artikelen en het terugbetalen van de aankoopprijs. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub b AVG) en/of het naleven van een wettelijke verplichting (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub c AVG). Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan contractuele relatie 7 jaar bewaren.

2.5.5. E-mails tot uitnodiging voor productbeoordelingen en recensies
We willen graag weten of u tevreden bent met uw gekochte artikelen van Paddock Store. Vanwege dit doel verwerken we uw e-mail en aankoopgegevens (bijv. gekochte producten en aankoopdatum) om u een e-mail te kunnen sturen binnen één maand na de aankoop, waarin we u uitnodigen om de gekochte producten te beoordelen (verder informatie over gegevensverwerking met betrekking tot het insturen van productbeoordelingen kan worden gevonden in artikel 2.3). Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om goede klantenservice en marketing te bieden (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub f AVG).
U kunt bezwaar maken tegen uitnodigingse-mails voor productbeoordelingen en recensies door een email te sturen naar info@autosportfashionbrands.nl. Als u al een e-mail hebt ontvangen met een uitnodiging om het product te evalueren, kunt u de toekomstige ontvangst van dergelijke e-mails weigeren door op de link “Afmelden” in iedere uitnodigingse-mail te klikken. Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen.

2.6. Overige verwerking
2.6.1. Het uitvoeren van interne audits 
Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van audits uitgevoerd ten aanzien van de organisatie van Paddock Store, zowel in het binnen- als buitenland, worden verwerkt. Tijdens dit proces vertrouwen we, afhankelijk van het geval, ook op gegevens uit andere bronnen (bijv. kredietbureaus).  
Uw gegevens kunnen onder bepaalde omstandigheden ook op gepaste wijze worden verwerkt om wangedrag binnen de onderneming te identificeren en te corrigeren, en om nalevingsprogramma’s en -maatregelen te implementeren. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (rechtsgrond: artikel 6, lid 1 sub c AVG) en/of voor ons legitiem belang om de processen en efficiëntie binnen de Paddock Store te controleren, om wangedrag en fraudegevallen te corrigeren, om onze rechten te handhaven en/of te verdedigen, en om eventuele strafbare feiten te achterhalen (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1sub f AVG). Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan contractuele relatie 7 jaar bewaren. 

2.6.2. Het uitvoeren van analyses  
Op basis van uw gegevens, die wij aan de hand van de betekenis van artikel 2 van deze privacyverklaring verwerken, kunnen we analyses uitvoeren. Deze dienen als basis voor onze zakelijke beslissingen, om onze producten en diensten te verbeteren, om het aan de behoeften van onze klanten aan te passen en om marketingactiviteiten uit te voeren. De analyses die op deze basis gemaakt zijn, hebben geen persoonlijke voorkeur meer, waardoor het niet langer mogelijk is om ze naar u terug te traceren. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om onze producten en diensten te verbeteren en marketingactiviteiten uit te voeren (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub f AVG). Deze gegevens zullen bewaard worden voor maximaal 24 maanden of tot een besluit tot afmelding zoals hieronder beschreven wordt genomen.

 1. HET BEWAREN EN HET WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS  

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang en alleen voor zover dat nodig is voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring (artikel 2) of zo lang en voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, wettelijke bewaartermijnen kunnen in sommige gevallen tot 10 jaar duren.

 1. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS EN DE CATEGORIEËN ONTVANGERS

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen/bekendgemaakt aan de volgende categorieën ontvangers:
IT-dienstverleners en marketingservices dienstverleners die o.a. de platforms, databases en hulpmiddelen voor onze producten en diensten voorbereiden (bijv. onze website, de verkoop van artikelen, de verzending van nieuwsbrieven en informatieve e-mails), analyses uitvoeren over gebruikersgewoonten op onze websites, marketingcampagnes uitvoeren en uw persoonsgegevens tijdens het aankoopproces namens ons verwerken.
In verband met het gebruik van Google Analytics en Google AdWords, waaronder tags en cookies, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS. In het geval van de VS heeft de Europese Commissie niet besloten dat er een geschikt niveau van gegevensbescherming is in de zin van de AVG; een dergelijk besluit (artikel 45 AVG) voor wat geschiktheid betreft is niet genomen. Google LLC is echter wel onderworpen aan het EU-U.S. Privacy Shield. Dit betekent dat er een geschikte bescherming van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd. U kunt de volledige tekst van het U.S. Privacy Shield Framework opvragen via de volgende link: 
https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg
Om u gelokaliseerde versies van onze websites aan te kunnen bieden, dragen wij uw persoonsgegevens over naar een externe dienstverlener in de VS. In het geval van de VS heeft de Europese Commissie niet besloten dat er een geschikt niveau van gegevensbescherming is in de zin van de AVG; een dergelijk besluit (artikel 45 AVG) voor wat geschiktheid betreft is niet genomen. De externe dienstverlener is echter wel onderworpen aan de EU-U.S. Privacy Shield. Dit betekent dat er een geschikte bescherming van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd. U kunt de volledige tekst van het U.S. Privacy Shield Framework opvragen via de volgende link:  
https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg
Voor de levering van uw gekochte producten op onze website (inclusief meldingen over de bezorgstatus van de bestellingen), dragen wij uw persoonsgegevens over aan de door ons gecontracteerde aanbieders voor afhandeling en verzending (bijvoorbeeld DHL, UPS, TNT enz.). De overdracht van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van een contract met u (rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub b AVG).
Daarnaast dragen we uw persoonsgegevens alleen over als we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens door te sturen (bijvoorbeeld aan de autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of aan de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming (Autoriteit Persoonsgegevens)). Deze overdracht van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (rechtsgrond: artikel 6, lid 1 sub c AVG).

 1. RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN LEGITIEME BELANGEN

We verwerken uw persoonlijke gegevens binnen de betekenis van artikel 2, gebaseerd op ons legitiem belang om IT-veiligheid te garanderen op onze websites, onze website aan te passen aan uw behoeftes, om analyses en marketingactiviteiten uit te voeren, om u te informeren over onze producten en diensten, om u te herinneren aan aankopen die nog niet zijn voltooid, om het bereik van onze producten en marketingactiviteiten te vergroten, om fraude en misbruik te voorkomen, om wanbetalingen te voorkomen, om zorg te dragen voor onze klanten, om ons legitiem belang veilig te stellen, versterken en verbeteren (ook voor de rechtbank indien nodig) en om ons internationale management en samenwerking uit te voeren. Neem contact op met info@autosportfashionbrands.nl voor informatie over het afwegen van de belangen door Paddock Store. Ondanks de specifieke mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die worden beschreven in artikel 2 (zoals bijv. de links om af te melden), heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig Artikel 6, lid 1 sub f AVG om redenen die verband houden met je specifieke situatie door een e-mail te sturen naar info@autosportfashionbrands.nl. Wij zullen uw gegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij onze legitieme belangen voor het verwerken zwaarder wegen of de verwerking het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van juridische claims tot doel heeft. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, zullen we de verzamelde persoonsgegevens in deze context verwerken om op uw verzoek te reageren. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub c AVG).

 1. RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN  

Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming is van kracht voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.  
Tenzij dit specifiek is vastgelegd in artikel 2, stuurt u de intrekking van uw toestemming naar info@autosportfashionbrands.nl.
Als u uw toestemming intrekt, verwerken wij uw persoonsgegevens die in dit verband zijn verzameld om op uw aanvraag te reageren. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub c AVG). 

 1. UW OVERIGE RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING  

Overeenkomstig de AVG kunt u te allen tijde eisen dat wij:

 • u informatie verstrekken over uw persoonsgegevens die wij verwerken (Artikel 15 AVG)
 • uw persoonsgegevens, die opgeslagen zijn op onze systemen, rectificeren (Artikel 16 AVG)
 • wissen (Artikel 17 AVG), 
 • beperken (Artikel 18 AVG) en/of  
 • exporteren (Artikel 20 AVG)

Stuur uw verzoek met ten minste uw voor- en achternaam, hetzij per e-mail naar info@paddockstore.nl of schriftelijk naar Paddock Store Postbus 8501, 9403DA Assen, Nederland. Als u deze rechten tegen ons uitoefent, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om op uw verzoek te reageren. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1 sub AVG). Ongeacht uw hierboven vermelde rechten, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Paddock Store in strijd is met de AVG (Artikel 77 AVG).

 1. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

De bepalingen van deze privacyverklaring, waaronder de informatie over cookies waarnaar wordt verwezen, zijn van toepassing op de versie die van kracht is op het moment dat de online winkel wordt gebruikt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring aan te vullen en te wijzigen. De bijgewerkte privacyverklaring is van toepassing vanaf het moment dat deze op onze websites is gepubliceerd. In geval van substantiële of materiële wijzigingen in de privacyverklaring, met name wijzigingen die van invloed zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens die al door ons zijn verzameld, zullen wij u daarover van tevoren informeren (bijv. per e-mail of via onze websites).